Konkurs "Idealne danie Walentynkowe"

0


REGULAMIN KONKURSU
“Idealne danie walentynkowe”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Idealne danie walentynkowe” (zwany dalej” Konkursem”).
2. Organizatorem konkursu jest firma HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161509351 (zwany dalej “Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/PoltinoFood/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, ze zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. W stosunku do uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
§ 3.
ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest dodanie w komentarzu do posta konkursowego oryginalnego zdjęcia dania z wykorzystaniem dowolnego produktu marki Poltino, którego tematem przewodnim będzie “idealne danie na romantyczną kolację walentynkową” (zwanego dalej “Pracą”). Danie konkursowe powinno być przygotowane z użyciem produktu marki Poltino.
2. Czas trwania Konkursu: od 14.02.2022 do 21.02.2022 godz.: 23:59.
3. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną ilość Prac konkursowych.
4. Organizator jako Jury konkursu sprawdza zgodność prac Konkursowych Uczestników z regulaminem. Jeśli dana praca nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego regulaminu.
5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 
§ 4.
OCENA PRAC I NAGRODA
1. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez Jury konkursu na podstawie:
100% oceny - ocena walorów artystycznych nadesłanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności pomysłu zdjęcia dania walentynkowego. Kryteria wyboru laureatów stosowane przez Jury są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru oraz styl wykonania Pracy.
2. Przewidziano nagrody:
Nagroda I stopnia:
„Weekend dla dwojga w Zakopanem” (pula nagród: 1 sztuka). Pobyt dla 2 osób w:
„Dom wypoczynkowy Jadzia”, ul. Strążyska 22, 34-500 Zakopane.
Voucher o wartości: 1500 zł brutto. Termin na wykorzystanie vouchera: do końca 2022 roku.
 
Nagrody II stopnia:
10 nagród w postaci bonów Sodexo o wartości 100 zł każdy (pula nagród: 10 sztuk).
 
3. Informacje o Zwycięzcy Konkursu będą publikowane w terminie do 72h od jego zakończenia na profilu https://www.facebook.com/PoltinoFood na Facebooku.
4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
5. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową, gdzie poinformuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzców z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/PoltinoFood w serwisie Facebook.
6. Warunkiem odebrania przez nagrodzonych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage'u https://www.facebook.com/PoltinoFood wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
8. Termin odbioru Nagród:
Nagrody zostaną przekazane na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Zwycięzcę na terenie Polski. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia Zwycięzców.
9. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzców na Fanpage oraz stronie internetowej Organizatora (www.poltino.pl).
§ 5.
WYKLUCZENIE Z KONKURSU I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie weryfikuje autentyczności prac Uczestników oraz praw autorskich Uczestników do przesłanych prac z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 
§ 6.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest Organizator. Dane te wykorzystywane są w celu wydania nagrody i ogłoszenia wyników konkursu.
2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia i usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161509351.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i innymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Odbiorcą danych uczestników konkursu będą upoważnieni pracownicy administratorów danych, podmiot, który ufundował nagrody, oraz osoby, które zapoznają się z ogłoszonymi publicznie wynikami konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, ani nie będą przetwarzane w formie profilowania. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu i po nim przez okres 7 dni publikacji wyników, a po upływie tego terminu zostaną usunięte. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@hortino.com.pl .
 
§ 7.
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Komentarze 0

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.
Brokuły - background Pomidory z bazylią - background Pomidor - background