KONKURS "Podziel się owocowym smakiem"

0
Zapraszamy do udziału w naszym konkursie! Szczegóły na plakacie i w Regulaminie poniżej.


 
Regulamin Konkursu pod nazwą
„PODZIEL SIĘ OWOCOWYM SMAKIEM”
§ 1
1. Niniejszy regulamin stanowi o prawach i obowiązkach uczestników i organizatora konkursu pod nazwą „Podziel się owocowym smakiem” (zwanego dalej „Konkursem”). 
2. Organizatorem Konkursu jest spółka HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku (37-300), przy  ul. Fabryczna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000024290,  o nr NIP: 8161509351, REGON: 690701449 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs trwa od dnia 10 sierpnia 2020 r. od godziny 00:01 do dnia 10 września 2020 r. do godziny 23:59.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i tylko produkty zakupione na jej terenie biorą udział w konkursie.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.poltino.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. 
§ 2
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”). 
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy (bez względu na podstawę prawną stosunku zatrudnienia) Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne. 
3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 
§ 3
1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, przepisu na danie lub deser z użyciem owoców marki Poltino (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”). Przepisy powinny zawierać listę składników, opis sposobu przygotowania oraz zdjęcie dania/deseru z widocznym produktem marki Poltino. Dodatkowo prace mogą zawierać krótkie historie związane z tematyką konkursu. Lista produktów, na bazie których powinno zostać wykonane zadania znajduje się w § 10 niniejszego Regulaminu.
2. Przesłanie Organizatorowi Zadania Konkursowego (Zgłoszenie) może się odbyć: 
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 37 – 300 Leżajsk z dopiskiem „Konkurs” do dnia 10 września 2020 roku. O dacie decyduje stempel pocztowy.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkursowy konkurs@hortino.com.pl .
3. Odpowiedź stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, treści naruszających prawa Organizatora  lub osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter nieprzyzwoity, jak również treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.
4. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zadań Konkursowych.
5. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1-3 Regulaminu powyżej.
6. Razem ze zgłoszeniem konkursowym powinny zostać przesłane dane kontaktowe zgłaszającego (imię, nazwisko, miejscowość) wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem mailowym.
§ 4
1. Nagrodami w Konkursie są:
a - 5 kompletów: Zestaw Garnków (ze stali nierdzewnej, 8 – elementowy)

b - 10 kompletów produktów Poltino, w skład których wchodzą:
- 2 x Gnocchi sos śmietanowy & pomidorki koktajlowe,
- 2 x Nasi goreng danie kuchni indonezyjskiej,
- 2 x Zupa indyjska z ciecierzycą  

c - 20 kompletów gadżetów: Torba zakupowa, Łyżka drewniana logo POLTINO, Łopatka drewniana logo POLTINO, Kubek z logo POLTINO, Magnes + karteczki z przepisami, długopis z logo POLTINO.

2. Uczestnicy będący zwycięzcami Nagród zostaną o tym poinformowani poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci komórkowych oraz sieci Internet, występujących przy zgłaszaniu i wypełnianiu formularza odbioru Nagrody.
4. Nagrody zostaną przekazane przez kuriera na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Uczestnika na terenie Polski. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14  dni od momentu ogłoszenia zwycięzców. 
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie.  
§ 5
1. Wyłonienia spośród Uczestników laureatów poszczególnych Nagród dokonuje jury (zwane dalej „Jury”) powołane przez Organizatora. 
2. Kryteria wyboru laureatów Nagród stosowane przez Jury są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru oraz styl wykonania Zadania Konkursowego. 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do 25 września 2020 r.
4. Wyniki konkursu (dane osobowe laureatów:  imię, nazwisko, miejscowość) zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w zakładce Aktualności. 
§ 6
1. Każdy Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe (dalej także „Utwór”) do Konkursu oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada prawa autorskie do Utworu, który został użyty w Konkursie z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy tworzeniu Zadania Konkursowego utworów cudzych, Uczestnik ten oświadcza również, iż posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu zależnego oraz Utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich.  W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi. 
2. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu z chwilą wydania Nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Uczestnicy będący właścicielem Utworu z momentem przekazania nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
3. Ponadto, nagrodzeni Uczestnicy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autorów.  
5. Wydana Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie. 
6. Co do Utworów Uczestników nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia tych Utworów w Konkursie udzielają oni Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 powyżej. 
§ 7
1. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika zgłaszającego reklamacje do uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie. 
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia  nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

§ 8
1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych). 
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych - które obejmuje wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail lub listu pocztą tradycyjną. Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko Uczestnika oraz adres zamieszkania.  Laureat wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej www.poltino.pl w zakładce Aktualności.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto  dane Uczestników, którzy zostaną laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie. 
6. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres konkurs@hortino.com.pl .
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego. 
9. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród.

§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia Zadania Konkursowego oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim określone. 
3. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny. 
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu jeżeli jest to niezbędne ze względu na okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć. Zmiany odnoszą skutek wobec Uczestnika, jeżeli nie naruszają one praw słusznie przez niego nabytych. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości mailowej, a zmiany te wejdą w życie w terminie 3 dni od ich wprowadzenia.

§ 10
Lista produktów z grupy OWOCE POLTINO:
1 Mieszanka kompotowa 0,45 kg
2 Truskawki 0,40 kg
3 Wiśnie bez pestek 0,40 kg
4 Porzeczka czarna 0,40 kg
5 Malina 0,30 kg
6 Czarna jagoda 0,30 kg
 
 

Komentarze 0

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.
Brokuły - background Pomidory z bazylią - background Pomidor - background