Konkurs "Słodki Dzień Kobiet"

0
REGULAMIN KONKURSU „Słodki Dzień Kobiet”
 
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Słodki Dzień Kobiet” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2, 37-300 Leżajsk posiadająca nr NIP 816-15-09-351 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PoltinoFood  (zwanej dalej “Fanpage”)
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczy wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. Zamieszczenie przepisu na słodki deser w komentarzu do posta konkursowego do godz. 23:59 dnia 12 marca 2021 roku.
3. Konkurs trwa od dnia 08 marca 2021 do 12 marca 2021 do godz. 23:59.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3.
NAGRODA
1. W Konkursie przewidzianych jest 10 nagród w postaci "Naczynie żaroodporne z podgrzewaczem Helios 3,6 l AMBITION" o wartości 109 zł brutto / szt.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzców na Fanpage.
 
§ 4.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzcami konkursu będą osoby, które przedstawią najciekawsze przepisy na słodki deser i opublikują je w komentarzu do posta konkursowego. Zwycięzców wyłoni Komisja konkursowa – Jury Organizatora.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 7 dni od dnia zakończenia konkursu na profilu Facebookowym, na którym organizowany jest konkurs.
4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych do wysyłki. Nagroda zostanie przekazana przez kuriera na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Uczestnika na terenie Polski. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 5.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Słodki Dzień Kobiet”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 

Komentarze 0

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.
Brokuły - background Pomidory z bazylią - background Pomidor - background