ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2015

0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2015

dot. zakupu elementów linii do produkcji szpinaku zbrykietowanego

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 2,

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024290, o kapitale zakładowym w kwocie 12 021 000 PLN

posiadająca numer identyfikacyjny NIP 816-15-09-351 oraz numer statystyczny REGON 690701449,

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem, elementów – urządzeń –stanowiących część  linii do produkcji szpinaku zbrykietowanego.

Informujemy, że posiadamy w  n/Zakładzie linię do przerobu szpinaku, której produktem finalnym jest szpinak zamrożony, zbrykietowany.

Chcemy dokonać zamiany -modyfikacji - elementów linii i zastąpienie ich przez nowe urządzenia, umożliwiające formowanie szpinaku po umyciu i zblanszowaniu,  dla wydajności do 4000 kg/ godz. Wykaz urządzeń objętych ofertowaniem:

 1. Myjka do szpinaku wodno- powietrzna , szerokość robocza – min. 1800, energooszczędna, z zamkniętym samo- oczyszczającym obiegiem wody .
 2. Blanszownik- schładzacz uniwersalny  o wydajności do 10 ton/godz. dla groszku, dostosowany do obróbki surowca typu: - szpinak w liściu dla wydajności do

 4 ton/godz.

 1. Przenośnik płaski ociekowy 500 x 3500, jako element dystrybucji surowca między blanszownik – schładzacz a wibracyjnym oddzielaczem  wody, z taśmą perforowaną, ułatwiającą odciek wody po chłodnicy.
 2. Wibracyjny oddzielacz wody, jako element dystrybucji surowca między przenośnikiem ociekowym  a podajnikiem szczebelkowym, o wydajności do 10 ton/godz. dla groszku.
 3. Podajnik szczebelkowy  skośny 800 x 2900, jako element dystrybucji surowca między wibracyjnym oddzielaczem wody a tunelem fluidyzacyjnym, ze zmienną prędk. podawania surowca, z ruchomymi burtami bocznymi.
 4. Tunel  zamrażalniczy fluidyzacyjny, energooszczędny, o wydajności do 10 ton/godz. dla groszku, z systemem regulacji „LVS” obiegu grawitacyjnego czynnika chłodniczego, z systemem „ADF” do zdmuchiwania szronu z parowników.
 1. Tunel  zamrażalniczy spiralny, energooszczędny, o wydajności do 4 ton/godz. dla brykietów szpinaku o gramaturze od 15 do 90 gram/szt. I temp. wejścia ok.+10*C.
 2. Kalibrownik wibracyjny 3-pokładowy, z systemem wymiennych sit, do pracy za tunelem  zamrażalniczym, o wydajności ok. 6 ton/godz. dla surowca zmrożonego typu: - kalafior, - brokuł.
 3. System odbioru i naważania w opakowania zbiorcze typu „oktobin”, o pojemności ok.750 kg/szt x 15 opakowań/godz., z wagą rolkową, z podajnikiem ślimakowym fi 500 x 3500, do pracy za tunelem zamrażalniczym.
 4. Formierka do brykietowania masy szpinakowej z wymiennymi formami, o gramaturze od 15 do 90 gram/szt., z wydajnością do 4000kg/godz.

Oferta winna uwzględniać, poniższe warunki:

 1. Produkt po zblanszowaniu i schłodzeniu posiada temp. +18oC, liście szpinaku są całe lub pokrojone ~5mm.
 2. Produkt ten ma być formowany w brykiety o ciężarze jednostkowym 15 do 90 gram, w kształcie dowolnym- zaproponowanym, z wydajnością ok. 4000 kg/godz. wyrobu zamrożonego.
 3. Jeśli operacja formowania brykietów wymaga urządzenia do dodatkowego schładzania masy szpinakowej, należy takie  urządzenie dobrać i zaproponować.
 4. Parametry fizyko-chemiczne szpinaku  mrożonego:

- wyciek samoczynny 15—20%,

- temp. końcowa brykietów zamrożonych    -18oC.

5.    Elementy linii w całości mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

 1. Proces produkcyjny brykietów ma być w max. stopniu zautomatyzowany.

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta w języku polskim  ma zawierać:

- charakterystykę techniczną oferowanych urządzeń,

- rodzaj i charakterystykę technologiczną poszczególnych urządzeń,

- termin dostawy liczony w tygodniach od daty podpisania kontraktu,

- warunki dostawy i montażu,

- cenę loco Leżajsk,

- warunki płatności

- warunki gwarancji i serwisu,

- inne informacje dodatkowe oferenta,

- ważność oferty do dnia 30.12.2015 r.

 

IV. OCENA OFERT

Inwestycja planowana jest z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie dla wyboru oferty w ujęciu procentowym:

1. Spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu, a w szczególności:

- parametrów techniczno – technologicznych,

- nowoczesności rozwiązań,

- energooszczędności rozwiązań,

- bezpieczeństwa produktu.

Waga kryterium 40%.

2. Cena, warunki płatności, warunki dostawy.

Waga kryterium  30%.

3. Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Waga kryterium  30%.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2015 r., ściśle wg. załączonego zapytania.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@hortino.com.pl, tradycyjną pocztą lub kurierską lub też dostarczona osobiście na  adres: „HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk” wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.poltino.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:   609 132 694.

Komentarze 0

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.
Brokuły - background Pomidory z bazylią - background Pomidor - background