ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2015

0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2015

dot. zapytania ofertowego na prasy do tłoczenia owoców.

I. ZAMAWIAJĄCY

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 2,

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024290, o kapitale zakładowym w kwocie 12 021 000 PLN

posiadająca numer identyfikacyjny NIP 816-15-09-351 oraz numer statystyczny REGON 690701449,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem prasy do tłoczenia owoców.

 

              Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem,  3 szt. pras hydraulicznych do tłoczenia owoców.

Informujemy, że posiadamy w  n/Zakładzie linię do tłoczenia rozdrobnionych owoców typu: jabłka, aronia, wiśnia, czarna i kolorowa porzeczka, itp., składającą się z 6 szt. pras typu HP 5000, o łącznej wydajności ok.  600 ton/dobę.

Chcemy dokonać zamiany -modyfikacji - elementów linii   i zastąpienie ich przez nowe urządzenia, umożliwiające zwiększenie  wydajności   do ok.  1200 ton/dobę.  

 Wykaz urządzeń  objętych ofertowaniem:

 1. Prasa hydrauliczna, koszowa, o wydajności  tłoczenia min. 200 ton/dobę x 3 szt.,

Prasy będą ustawione w miejsce istniejących, pracujących dotychczas  3 szt. HP5000, połączonych wspólnym podestem obsługowym. Trzeba również uwzględnić możliwość zachowania dotychczasowego systemu rur technologicznych, umożliwiających m. in. „równoległy”  przerób dwóch asortymentów, np.  aronia i jabłko.

 1. System sterowania i nadzoru obiegiem miazgi owocowej i soku – wspólny dla wszystkich 6 szt. pracujących pras i związanych z nimi zbiorników i rur technologicznych – zapewniający optymalizację parametrów użytkowych całego układu technologicznego, służącego do pozyskania soku.
 2. Podajniki ślimakowe do odprowadzenia wytłoków spod  3 szt. pras, tj.:

- podajnik ślimakowy poziomy fi 400 x 12 mb  z korytem typu ”U” – 1 szt.,

- podajnik ślimakowy skośny  fi 400 x 10\ mb z korytem typu „U”  - 1 szt..

 1. Rozdrabniacz do owoców typu „jabłka’, o wydajności min. 35 ton/godz. , energooszczędny, przystosowany do pracy ciągłej z pompą typu „mono”.
 2. Pompa miazgi typu „mono”, o wydajności min. 50 m3/godz.  x 3 szt., z płynną regulacją obrotów.

 

Przedstawiona oferta winna uwzględniać nasze, poniższe warunki:

 1. Wym. montażowe dostarczonych urządzeń zbliżone do wym. urządzeń dotychczas używanych.
 2. Zainstalowane systemy sterowania i nadzoru powinny  umożliwić włączenie 

I współdziałanie urządzeń produkcyjnych, które nadal będą użytkowane, zarówno w systemie produkcji jednego rodzaju soku,  jak i w produkcji „równoległej”.

 1. Zainstalowany system sterowania procesem produkcyjnym powinien umożliwiać 

wprowadzanie zmian i poprawek, wynikających z potrzeb poprawy efektywności

 i optymalizacji pracy całego układu technologicznego.

4.    Elementy linii, mające kontakt z surowcem,  w całości mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta w języku polskim ma zawierać:

- charakterystykę techniczną oferowanych urządzeń,

- rodzaj i charakterystykę technologiczną poszczególnych urządzeń,

- termin dostawy liczony w tygodniach od daty podpisania kontraktu,

- warunki dostawy i montażu,

- cenę loco Leżajsk,

- warunki płatności

- warunki gwarancji i serwisu,

- inne informacje dodatkowe oferenta,

- ważność oferty do dnia 30.12.2015 r.

 

IV. OCENA OFERT

Inwestycja planowana jest z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie dla wyboru oferty w ujęciu procentowym:

1. Spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu, a w szczególności:

- parametrów techniczno – technologicznych,

- nowoczesności rozwiązań,

- energooszczędności rozwiązań,

- bezpieczeństwa produktu.

Waga kryterium 40%.

2. Cena, warunki płatności, warunki dostawy.

Waga kryterium  30%.

3. Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Waga kryterium  30%.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2015 r., ściśle wg załączonego zapytania.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@hortino.com.pl, tradycyjną pocztą lub kurierską lub też dostarczona osobiście na  adres: „HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk” wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.poltino.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:   609 132 694.

Komentarze 0

Nie dodano jeszcze żadnych opinii.
Brokuły - background Pomidory z bazylią - background Pomidor - background