Misja & Wizja

 

„Wyjątkowy smak i zdrowie w naszych produktach”


  PRODUKT
 • polskie produkty wysokiej jakości
 • zaspakajające pragnienia i potrzeby ludzi
 • lider innowacji w naszych kategoriach produktowych
 • produkty najmniej przetworzone - „naturalność produktów”
 • inspiracja w kuchni
 • wygoda „ w zabieganym świecie”
PARTNERZY
 • budowanie trwałych wartości z dostawcami i odbiorcami
 • rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie relacji z kontrahentami
 • kooperacja z lokalnymi przedsiębiorstwami
 • inspirowanie, pobudzanie i rozwijanie lokalnego rolnictwa
 •  współprac na partnerskich zasadach
ORGANIZACJA
 • tworzenie miejsc pracy
 • inspirowanie ludzi do utożsamiania się z firmą
 • stwarzanie możliwości samorozwoju oraz wykorzystanie potencjału pracowników
 • tworzenie samodoskonalącej się organizacji
 • współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi
 • prace badawczo - rozwojowe
 SPOŁECZNOŚĆ
 • wspieranie lokalnej społeczności,
 • odpowiedzialność za środowisko i ludzi
 • edukacja i zmiana nawyków żywieniowych