System zarządzania bezpieczeństwem

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:
HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 2,
Województwo: podkarpackie
NIP: 816-15-09-351, Regon: 690701449
KRS: Nr 0000024290 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. 17 24 04 200,            
www.poltino.pl
 
Kierujący zakładem
Zarząd Spółki w składzie:
Marcin Sztorc       - Prezes Zarządu
Krystian Błoński    - V-ce Prezes Zarządu
Dariusz Zygmunt   - V-ce Prezes Zarządu
Dariusz Cybulski   - V-ce Prezes Zarządu
 
2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom:
HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o. o. - zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska został zakwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, głównie z uwagi na używanie w instalacji chłodniczej dużej ilości amoniaku.
Zgłoszenie zakładu oraz program zapobiegania awariom, o których mowa w art. 250, ust. 1 oraz art. 251 ustawy - Prawo ochrony środowiska w zostały przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
3. Opis działalności Zakładu:
HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o. o. prowadzi działalność w szerokim zakresie - głównie to produkcja i sprzedaż mrożonych owoców i warzyw.
Do podstawowej działalności zakładu produkcyjnego należy:
1. Przetwarzanie i produkcja mrożonych owoców i warzyw
2. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie mrożonych owoców i warzyw

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku:
W zakładzie znajduje się przemysłowa instalacja chłodnicza, w której amoniak (NH3) w postaci ciekłej i gazowej, jest wykorzystywany, jako jej czynnik. Technologia polega na wytwarzaniu odpowiedniego ciśnienia amoniaku, dzięki sprężarkom tłokowym i śrubowym.
Na podstawie karty charakterystyki:
AMONIAK BEZWODNY (NH3)
Nr CAS:    7664-41-7
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA:
H2 - OSTRO TOKSYCZNE

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Toksyczność ostra, narażenie inhalacyjne - Kategoria 3 - Acute Tox. 3
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działanie żrące na skórę - Kategoria 1B - Skin Corr. 1B
ZAGROŻENIE FIZYCZNE:
P2 - GAZY ŁATWOPALNE

H221 - Gaz łatwopalny.
Gazy łatwopalne - Kategoria 2 - Flam. Gas 2
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Gazy pod ciśnieniem - Gaz skroplony - Press. Gas
ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA:
E1 - Niebezpieczne dla środowiska wodnego
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie ostre - Kategoria 1- Aquatic Acute 1
H411 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe - Kategoria 2 Aquatic Chronic 2
Z uwagi na ilość znajdującego się na terenie zakładu amoniaku istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia awarii, której skutki mogą wykraczać poza jego teren.
Wszystkie posiadane dokumenty potwierdzają, że w zakładzie funkcjonuje odpowiedni system bezpieczeństwa, który ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej ogranicza do minimum.
 Zakład posiada również odpowiednie środki w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków. Utrzymuje również dobrze wyszkolonych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt ratowników chemicznych zdolnych do podjęcia skutecznych działań ratowniczych w przypadku awarii. Są oni też wspierani w swych działaniach przez inne służby zakładu.
W przypadku uwolnienia amoniaku, toksyczna chmura przemieszczająca się z kierunkiem wiatru może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Amoniak ma charakterystyczny zapach i jest dobrze wyczuwalny już przy niewielkich stężeniach. W większych stężeniach w powietrzu powoduje podrażnienie dróg oddechowych oraz śluzówek oczu, może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia w zależności od stężenia i czasu oddziaływania.
 
5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

W razie wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia chemicznego pracownik, który to zauważył, w miarę swoich możliwości ocenia stopień zagrożenia i powiadamia za pomocą dostępnych środków (radiotelefon, telefon, Ręczny Sygnalizator Pożaru) swoich współpracowników, przełożonych, członków ekip ratunkowych HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o. o. a także Prezesa Zarządu oraz innego członka zarządu, kierownika Wydziału utrzymania Ruchu, mistrza ds. maszynowni amoniakalnej.
Prezes Zarządu a w przypadku jego nieobecności inna osoba upoważniona po otrzymaniu zgłoszenia o awarii powodującej możliwość rozprzestrzenienia się zagrożenia poza teren zakładu zakładu, daje polecenie załączenia syren alarmowych.
Alarm chemiczny ogłaszany za pomocą syren to dźwięk modulowany trwający 3 minuty.
Informacje o awarii przekazywane są również do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
Jednocześnie przez wyznaczonych pracowników telefonicznie powiadamiane są o zagrożeniu firmy usytuowane w pobliżu zakładu oraz przez megafon znajdujący się w samochodzie w formie odpowiednich komunikatów ludność zamieszkałą w pobliżu.
Po usłyszeniu alarmu o skażeniu każda osoba znajdująca się w rejonie zagrożenia powinna:

1. Znajdując się na terenie otwartym:
 • określić kierunek wiatru,
 • powiadomić inne osoby o zagrożeniu,
 • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru lub w stronę przeciwną,
 • schronić się w zamkniętym pomieszczeniu, najlepiej o dużej kubaturze.
2. Przebywając w domu, biurze, sklepie, zakładzie pracy:
 • zachować spokój,
 • wyłączyć nadmuchy, wentylatory, urządzenia gazowe,
 • uszczelnić wilgotną tkaniną wszelkie szczeliny (okna, drzwi), kratki wentylacyjne, klimatyzatory,
 • chronić drogi oddechowe poprzez stosowanie sprzętu ucieczkowego, (jeśli jest dostępny) bądź przygotować filtr ochronny z dostępnej wilgotnej tkaniny,
 • czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb (Straży Pożarnej, Policji, Obrony Cywilnej, władz samorządowych) oraz słuchać audycji mediów lokalnych,
 • nie podejmować próby odbioru dzieci ze szkoły, przedszkola i innych instytucji edukacyjnych (dzieci zostaną zabezpieczone przez kierownictwo placówek),
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Odwołanie alarmu o skażeniu przeprowadza się za pomocą syreny alarmowej.
Dźwięk jest ciągły i trwa 3 minuty.
Po odwołaniu alarmu można wrócić do swoich zajęć.
Osobą przekazująca informacje w razie wystąpienia awarii jest: Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie zarządu, Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu a także Specjalista ds. bhb.

Obszernych informacji dotyczących bezpieczeństwa można uzyskać u Kierownika Wydziału Utrzymania Ruchu tel. 17 240 42 97 lub Specjalisty ds. bhp tel. 17 240 42 51.